umowa użyczenia broni i amunicji

Umowa użyczenia broni

 

W dniu ………………………………..  w ……………………………………………. pomiędzy:

(miejscowość)

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię)

 

zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………………

(adres stałego zamieszkania)

 

legitymującym się dowodem osobistym nr  ……………………………………………………………………

 

zwanym dalej użyczającym z jednej strony

a

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię)

 

zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………………….

(adres stałego zamieszkania)

 

legitymującym się dowodem osobistym nr………………………………………………………………………….

zwanym dalej biorącym ze strony drugiej,

zawarta została umowa o następującej treści:

 • 1

Użyczający oświadcza, że:

 1. jest właścicielem broni myśliwskiej…………………………………………………………………………………….

(nazwa broni, kaliber)

o numerze ……………………………………………….

zwanej dalej przedmiotem użyczenia

 1. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane

 

przez ………………………………………………………………………………… w dniu ………………………………..

 

seria ………………………………..  nr ………………………………..

 

 • 2

 

Biorący oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na ……………………………….. broń myśliwską,

(rodzaj broni myśliwskiej)

wydane przez …………………………………………………………………       w dniu ………………………………..

 

seria ………………………………..  nr ………………………………..

 • 3

 

 1. Użyczający oddaje przedmiot niniejszej umowy, zezwala na bezpłatne używanie go

biorącemu a biorący przejmuje go do użytkowania.

 1. Biorący oświadcza, iż przedmiot umowy wykorzystywał będzie jedynie w celu

wykonywania polowania, treningów strzeleckich lub w zawodach strzeleckich.

 

 • 4

 

Umowa niniejsza zawarta została na okres do ……………………………….. (na czas nieokreślony)

 

 • 5

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • 6

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………..                                                                                              ………………………………..

(użyczający)                                                                                                            (biorący)

Komentarze są wyłączone.