umowa użyczenia broni i amunicji

Umowa użyczenia broni   W dniu ......................................  w .................................................... pomiędzy: (miejscowość)  
 1. ..................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)   zamieszkałym ........................................................................................................................... (adres stałego zamieszkania)   legitymującym się dowodem osobistym nr  ..............................................................................   zwanym dalej użyczającym z jednej strony a  
 1. ...................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)   zamieszkałym ............................................................................................................................... (adres stałego zamieszkania)   legitymującym się dowodem osobistym nr..................................................................................... zwanym dalej biorącym ze strony drugiej, zawarta została umowa o następującej treści:
 • 1
Użyczający oświadcza, że:
 1. jest właścicielem broni myśliwskiej.................................................................................................
(nazwa broni, kaliber) o numerze ....................................................... zwanej dalej przedmiotem użyczenia
 1. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane
  przez ............................................................................................. w dniu ......................................   seria ......................................  nr ......................................  
 • 2
  Biorący oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na ...................................... broń myśliwską, (rodzaj broni myśliwskiej) wydane przez ...........................................................................       w dniu ......................................   seria ......................................  nr ......................................
 • 3
 
 1. Użyczający oddaje przedmiot niniejszej umowy, zezwala na bezpłatne używanie go
biorącemu a biorący przejmuje go do użytkowania.
 1. Biorący oświadcza, iż przedmiot umowy wykorzystywał będzie jedynie w celu
wykonywania polowania, treningów strzeleckich lub w zawodach strzeleckich.  
 • 4
  Umowa niniejsza zawarta została na okres do ...................................... (na czas nieokreślony)  
 • 5
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
 • 6
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ......................................                                                                                              ...................................... (użyczający)                                                                                                            (biorący)

Komentarze są wyłączone.